Tuesday, 24 May 2016

Lesson 3
shui jiao: sleep


chi: eat


he: drink


zou: walk


pao: run