Friday, 27 May 2016

Lesson 4
Shû: book


Mão: Cat


Fâng zi: house


Qiân: money


Ying hang/ qiân tan: bank


Lu diân: hotel