Sunday, 27 November 2016

Lesson 6

电视 Diànshì (television)


气 qì (air)


 爱人  àiren (husband or wife)


我; wǒ: me


你 ;  nǐ : you

Monday, 21 November 2016

Lesson 5

朋友 :  Péngyǒu (friend)

不 : bù (No)

是 :  shì (Yes)

电话 Diànhuà (telephone)

早上好 Zǎoshang hǎo (Good morning)